DISCLAIMER

Inleiding

 • Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Ensus Consulting BV, Tervuursesteenweg 25, 2800 Mechelen, België, BTW-nummer BE 0534.587.388, verder genoemd Ensus Consulting. Door deze website te bezoeken of de erop gepubliceerde informatie te gebruiken, stemt U in met deze voorwaarden en doet U afstand van alle mogelijke vorderingen tegen Ensus Consulting en haar medewerkers die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of van materiaal, informatie, meningen of aanbevelingen op deze website.
 • Ensus Consulting kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen in deze voorwaarden, de inhoud van deze website en/of de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen.
 • De website met internetadressen www.ensusconsulting.com, www. ensusconsulting.eu en www. ensusconsulting.be en alle informatie op deze website is gericht op inwoners van België en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren.
 • Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Ensus Consulting per e-mail of telefoon.


Informatie en disclaimer

 • Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst Ensus Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Ensus Consulting behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.
 • Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Ensus Consulting geen controle kan uitoefenen Ensus Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.
 • Ensus Consulting garandeert niet dat deze website of de servers die deze website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.


Vertrouwelijkheid

 • Alle gegevens of materiaal/informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot suggesties, ideeën en opmerkingen, die u naar deze site of de webmaster stuurt, worden door Ensus Consulting als openbaar gemaakt en niet-vertrouwelijk beschouwd en Ensus Consulting is gerechtigd daarvan onbeperkt gebruik te maken voor alle mogelijke al dan niet commerciële doeleinden zonder de aanbieder ervan enige vergoeding verschuldigd te zijn.


Privacy

 • Ensus Consulting is gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers aan de site zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Het primaire doel van de verzamelde, tot één persoon te herleiden informatie (“persoonlijk identificeerbare informatie”) is verkrijging van een beter inzicht in de persoonlijke behoeften en interesses van de bezoeker. Persoonlijk identificeerbare informatie kan voorts worden verzameld om nog verder aan de behoeften van de bezoeker tegemoet te komen door bij gelegenheid gegevens uit te wisselen met andere rechtspersonen of instanties wier producten of speciale aanbiedingen de bezoeker wellicht nuttig vindt. Verstrek ons uw persoonlijke gegevens enkel als U er geen bezwaar tegen heeft dat ze worden opgeslagen of verwerkt.
 • Informatie in de vorm van een cookie of soortgelijk bestandje kan op de door de bezoeker gebruikte computer worden opgeslagen. Het gebruik van cookies stelt Ensus Consulting in staat meermaals binnenkomende bezoekers te herkennen en beter bij hun belangstelling en voorkeur aan te sluiten. De meeste Internet-browsers bieden de mogelijkheid cookies van de harde schijf te wissen, cookies buiten te houden of te waarschuwen alvorens een cookie wordt geïnstalleerd.


Intellectuele eigendom

 • Tenzij anders aangegeven is alle materiaal/informatie op deze site, waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle tekst, afbeeldingen, redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander beeldmateriaal, namen, logo’s, handelsmerken en dienstmerken, eigendom van Ensus Consulting en/of één van met haar verbonden ondernemingen of licentiegevers, en auteursrechtelijk, merkenrechtelijk of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermd.
 • Ensus Consulting machtigt U delen van deze site voor niet-commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik of geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ensus Consulting verboden.


Toepasselijk recht en (rechts)bevoegdheid

 • Deze voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd en gehandhaafd overeenkomstig Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of die ontstaan naar aanleiding van deze website worden uitsluitend voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde Belgische rechter, aan welke bevoegdheid U zich dient te onderwerpen.